ครบรอบ 66 ปี อส


นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เดินทางเป็นประธานในพิธีชุมนุมกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

ซึ่งตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละเพื่อส่วนร่วม


ซึ่งในขณะกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง มีการประกอบกำลัง 12 กองร้อย ประกอบด้วย กำลังพลประจำการ 135 นาย และกำลังพลอาสาสมัครรักษาดินแดนสำรอง 500 นาย

โดยปฏิบัติภารกิจร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจและทหาร ในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของจังหวัด ซึ่งมีผลงานดีเด่นที่ผ่านมา ทั้งในด้านการจับคุมยาเสพติด ออกตรวจสถานบริการ ลาดตระเวนพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งการช่วยผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง


และโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จากทุนมูลนิธิกองอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และทุนกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุงที่ 1 พร้อมกับอ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

และตรวจแถวกำลังพลกองร้อยอาสาฯ ที่มาร่วมในพิธี
นอกจากนี้ ได้มีการมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและทุนสมทบจากส่วนราชการอีกด้วย.