จังหวัดพัทลุงเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์ในสุกร

วันนี้ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เดินทางร่วมประชุมฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง ที่ห้องประชุมของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เนื่องจากขณะนี้โรคดังกล่าวเป็นโรคระบาดสัตว์ตระกูลสุกรที่มีการระบาดต่อเนื่องทั่วโลก ถึงแม้ว่าประเทศไทยยังไม่มีการระบาดของโรค แต่มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค จากช่องทางต่างๆ เช่น การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว การค้าขาย การขนส่งสินค้า


สำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เกิดจากเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งเป็นไวรัสชนิดมีเปลือกหุ้ม อยู่ในกลุ่มเชื้อไวรัส ที่เรียกว่า family Asfarviridae ไวรัสชนิดนี้พบเป็นไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกร ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ไม่มียาในการรักษา เชื้อมีความคงทนในสภาพแวดล้อมทั่วไป เชื้อโรคไม่ได้ติดต่อมาสู่คน แต่คนสามารถเป็นพาหะนำเชื้อโรคสู่สุกรได้


ส่วนการเฝ้าระวังอาการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สามารถสังเกตุได้ดังนี้ ฟาร์มที่มีสุกรตายแบบเฉียบพลัน ภายใน 2 วันติดต่อกัน และเกษตรกรรายย่อย ที่พบว่าสุกรตายเฉียบพลันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปใน 1 วัน หรือมีอาการป่วยไข้สูง จับกลุ่มนอนสุมกัน สุกรมีอาการท้องเสียเป็นเลือด ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออก มีรอยช้ำโดยเฉพาะที่ใบหู ท้อง ไอ และขาหลังไม่มีแรง หากมีอาการใดๆ ปรากฏให้เกษตรกรรีบแจ้ง ต่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านโดยเร็ว เพื่อจะได้เข้าตรวจสอบสาเหตุต่อไป และสำหรับผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการทานเนื้อสุกรที่ปรุงไม่สุก และต้องทำความสะอาดเนื้อหมูให้สะอาดก่อนปรุงทุกครั้ง.

พัทลุง ภาพ / ข่าว ธัญวีร์ จันทร์สุขศรี