ททท. เชิญชวน ชิม ช๊อป ในงาน ช่วยชุมชน ช่วยชาติ เที่ยวหลาดพัทลุง

วันนี้ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ตลาดสวนไผ่ขวัญใจ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ช่วยชุมชน ช่วยชาติ เที่ยวหลาดพัทลุง” สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับชุมชนมีดีรอยยิ้มควนขนุน, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และอุดหนุนสินค้าในชุมชน


นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุง มีความโดดเด่น เป็นอัตลักษณ์ ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี ชุมชนมีความเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดังนั้น กิจกรรม “ช่วยชุมชน ช่วยชาติ เที่ยวหลาดพัทลุง” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำความเป็นตัวตนของพัทลุง ในรูปแบบบ้านทุ่งไม่ปรุงแต่ง เพราะตลาดสวนไผ่ขวัญใจ ถือเป็นตลาดที่ครองใจผู้คนและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวผู้นิยมความเป็นธรรมชาติของวิถีชุมชน อีกทั้ง สร้างการรับรู้การท่องเที่ยวชุมชน พร้อมทั้งกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยว ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รูปแบบและลักษณะของงาน ได้นำเอา สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นอัตลักษณ์มาเสนอขายควบคู่กับเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน


สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราชและภาคีเครือข่าย จะจัดต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม -กันยายน ๒๕๖๓ ทั่วถึงทั้ง ๑๑ อำเภอของจังหวัดพัทลุง นอกจากนี้ทุก ๆ เดือนจะมีกิจกรรมสาธิต เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมที่เรียกว่า “วิถีไทย” ยกระดับสินค้าด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด อีกทั้งมุ่งหวังให้จังหวัดพัทลุงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย.