พัทลุงออกหนังสือขอความร่วมมืองดเว้นหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด

จังหวัดพัทลุงได้ออกหนังสือประกาศขอความร่วมมือให้ประชาชนงดเว้นหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อป้องการการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019​ พร้อมทั้งวางมาตรการและเริ่มจัดตั้งด่านตรวจคัดกรอง

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.30-17.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ออกตรวจจุดตรวจจุดสกัดของผู้เดินทางเพื่อป้องกันคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เพื่อสร้างกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำเภอป่าบอน อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอป่าพะยอม ทั้งนี้ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ดังนี้

1.สุ่มตรวจผู้เดินทางทุกชั่วโมง และจัดระเบียบการจราจร การตรวจโรคให้เรียบร้อย ไม่ก่อความเดือดร้อนต่อผู้เดินทางเกินสมควร
2.กรณีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้ดำเนินการ ดังนี้ – ตรวจวัดอุณหภูมิและเฝ้าสังเกตอาการ – สอบถามเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน – ตรวจสอบการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ของผู้เดินทาง และแนะนำ/ขอความร่วมมือการใช้งานแอปพลิชั่นดังกล่าว – ลงบันทึกข้อมูลผู้เดินทางผ่านจุดตรวจหรือจุดสกัดในสมุดบันทึก
3.หากพบบุคคลที่เข้าข่ายสอบสวนโรค ให้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด แล้วรายงานข้อมูลให้จังหวัดทราบโดยด่วน

ทั้งนี้​ ในเวลาต่อมาจังหวัดพัทลุงได้ออกประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดแล้ว

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง