พัทลุง-รมต.กระทรวงพานิชย์ ลงพื้นที่แนะการขายสินค้าสู่โลกออนไลน์ ง่ายๆแค่ถ่ายรูปและโพสต์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เปิดอบรมสัมมนา เศรษฐกิจทันสมัย การค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัล ที่โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับจังหวัดพัทลุง

จัดขึ้นเพื่อจุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ตลอดจนเยาวชนรุ่นใหม่ ได้พัฒนาตนเอง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ และรัฐบาล
จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน โลกธุรกิจได้เข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม

ซึ่งเป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านกายภาพ ดิจิทัล และชีวภาพ โดยเฉพาะเทคโนลยีดิจิทัล กำลังพลิกโฉมวิถีการดำรงอยู่ และพฤติกรรมของผู้คน ในโลกของการค้าออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคไปด้วยอย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการ และภาครัฐ ต้องเตรียมรับมือ

เพื่อให้ธุรกิจเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ ให้สามารถเติบโตในโลกธุรกิจได้ ซึ่งการที่จะสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลให้เข้มแข็ง จะต้องมีกลไกส่งเสริมการตลาด และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการรายย่อย เพิ่มขึ้น


ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ร่วมกับจังหวัดพัทลุง จัดอบรมสัมมนา เศรษฐกิจทันสมัย การค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัล ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งหวังผลักดันให้ผู้ประกอบการรายย่อยในยุคดิจิทัล ให้ความรู้ในหลากหลายมิติ สามารถเติบโตอยู่รอดได้ในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง

โดยเฉพาะเทคโนโลยี และนวัตกรรมในภาคธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดระบบอัจฉริยะ ไปจนถึงแพลตฟอร์ม ที่เชื่อมโยงให้เกิดการซื้อขายออนไลน์ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ซึ่งการงานในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าของร้านค้าโชห่วย

กลุ่มโอท็อป วิสาหกิจชุมชน นักศึกษา และผู้ที่ขายสินค้าออนไลน์ กว่า 700 คนเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ เพื่อต่อยอดการขายสินค้าของตัวเองต่อไปในอนาคต.