รมต.ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่พัทลุง สงขลา

รมต.ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่พัทลุง สงขลา ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ ม.ทักษิณ ในฐานะหน่วยปฏิบัติการส่วน หน้าจังหวัดพัทลุงรวมทั้งโครงการ U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ


12 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงและสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณในฐานะหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าจังหวัดพัทลุง และเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของกระทรวง อว. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป “บทบาทมหาวิทยาลัยทักษิณกับสังคมและการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในสถานการณ์โควิด-19 และการขับเคลื่อนหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าจังหวัด พัทลุง” ตลอดจน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมต้อนรับ


รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนดวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม” รวมถึงการจัดวางตำแหน่งแห่งที่เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในช่วง 2-3 ปีมานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มหาวิทยาลัยทักษิณได้แสดงบทบาทและแสดงออกเพื่อตอบสนองเชิงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง และยังคงต่อเนื่องต่อการตอบสนองการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ปัญหาในระยะสั้น และระยะยาวผ่านการนำองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม และการประสานความร่วมมือกับภาคีในระดับต่างๆ


โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบนโยบาย พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จากนวัตกรชุมชน 65 พื้นที่ของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา โครงการยุวชนอาสา อว.ส่วนหน้า และนิทรรศการมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมชมการแสดง “รวมศิลป์ถิ่นทักษิณา” ซึ่งเป็นการแสดงที่สื่อถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ที่ผสมผสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง


จากการเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประทับใจในผลงานนวัตกรรมชุมชนทั้ง 65 ตำบลในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา ที่อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยทักษิณตลอดระยะเวลา1ปี ได้เห็นผลงานเชิงประจักษ์มากมาย และจะสนับสนุนผลักดันให้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ปีที่2 เพื่อช่วยเหลือนวัตกรชุมชนต่อไป.