รมต.ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่พัทลุง สงขลา ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ ม.ทักษิณ ในฐานะหน่วยปฏิบัติการส่วน หน้าจังหวัดพัทลุงรวมทั้งโครงการ U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ


12 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงและสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณในฐานะหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าจังหวัดพัทลุง และเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของกระทรวง อว. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป “บทบาทมหาวิทยาลัยทักษิณกับสังคมและการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในสถานการณ์โควิด-19 และการขับเคลื่อนหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าจังหวัด พัทลุง” ตลอดจน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมต้อนรับ


รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนดวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม” รวมถึงการจัดวางตำแหน่งแห่งที่เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในช่วง 2-3 ปีมานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มหาวิทยาลัยทักษิณได้แสดงบทบาทและแสดงออกเพื่อตอบสนองเชิงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง และยังคงต่อเนื่องต่อการตอบสนองการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ปัญหาในระยะสั้น และระยะยาวผ่านการนำองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม และการประสานความร่วมมือกับภาคีในระดับต่างๆ


โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบนโยบาย พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จากนวัตกรชุมชน 65 พื้นที่ของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา โครงการยุวชนอาสา อว.ส่วนหน้า และนิทรรศการมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมชมการแสดง “รวมศิลป์ถิ่นทักษิณา” ซึ่งเป็นการแสดงที่สื่อถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ที่ผสมผสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง


จากการเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประทับใจในผลงานนวัตกรรมชุมชนทั้ง 65 ตำบลในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา ที่อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยทักษิณตลอดระยะเวลา1ปี ได้เห็นผลงานเชิงประจักษ์มากมาย และจะสนับสนุนผลักดันให้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ปีที่2 เพื่อช่วยเหลือนวัตกรชุมชนต่อไป.