ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมเปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณพร้อมเปิดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตั้งเป้าเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของภาคใต้ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นโรงเรียนเฉพาะทางคุณภาพสูง มีทั้งระบบประจำหอพัก และระบบเดินทางไป-กลับ โดยเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นปีละ 3 ห้องเรียนในปีการศึกษาแรก

แผนการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเปิดดําเนินการที่วิทยาเขตพัทลุง เนื่องจากจังหวัดพัทลุงมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา และเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งแรกของจังหวัดพัทลุง โดยจะเริ่มรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้อง ๆ ละ 30 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ห้อง ๆ ละ 30 คน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นโรงเรียนเฉพาะทางที่มีคุณภาพสูง และ เป็นโรงเรียนกึ่งประจำ ซึ่งมีทั้งระบบประจำหอพัก และ ระบบเดินทาง ไป-กลับ (ในกรณีที่นักเรียนและผู้ปกครองมีภูมิลำเนาและพักอาศัยในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม และ สามารถเดินทางไป-กลับได้สะดวก ที่เหลือขอให้เป็นนักเรียนประจำหอพักของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ทางโรงเรียนจะดำเนินการเติมเต็มทักษะที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มเติม) สำหรับวิธีการรับนักเรียนเข้าเรียน ทางโรงเรียนจะพิจารณาจากการสอบคัดเลือก โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามคุณสมบัติและความสมัครใจ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่องทางคือ 1. การแข่งขันทั่วไป 2. บุตร หลาน บุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ 3. ผู้มีอุปการคุณ

การจัดการเรียนการสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : เน้นการค้นหาหรือหาความถนัดของนักเรียนแต่ละคน แล้วดำเนินการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรในรูปแบบของ Active Learning ผนวกกับการพัฒนาทักษะทางด้าน Soft Skill ประกอบด้วย : การสื่อสาร , การทำงานแบบร่วมมือกัน , การคิดวิเคราะห์ และ การคิดสร้างสรรค์ ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 : เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เข้าใจในตรรกะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

รศ.ดร.วิชัย ชำนิ เปิดเผยอีกว่า ในการจัดการศึกษาให้นักเรียนในยุคปัจจุบันต้องหาสิ่งที่จะมาพัฒนาองค์ความรู้ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและทํางานร่วมกันในสังคมได้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานลักษณะพิเศษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและกํากับดูแลโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ เน้นการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดภายใต้หลักของเหตุผล เน้นทักษะการเรียนรู้ให้สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความสามารถทางภาษา เน้นทางเลือกสําหรับการเรียนรู้วิชาอาชีพทางวิศวกรรม ทางเทคโนโลยีการเกษตร การกีฬาตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคม สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า อนุรักษ์ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและพหุสังคม และบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

ในส่วนของอาคารเรียนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ช่วงแรก มหาวิทยาลัยทักษิณ จะจัดให้นักเรียนใช้อาคารเรียนรวม 3 สำหรับห้องเรียน และห้องสำนักงาน และ ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับของนิสิตมหาวิทยาลัย และในวันที่ 11 มีนาคม 2564 สภามหาวิทยาลัยได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ และในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณจะจัดกิจกรรม Open house เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมชมบรรยากาศห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางเคมี และห้องหุ่นยนต์ปฏิบัติการ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ โทร. 091-0494641 อาจารย์ ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม โทร. 086-9899009