วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองพัทลุง โดยนายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เทศบาลเมืองพัทลุงปันสุขสู้ภัยโควิด 19” ซึ่งเทศบาลเมืองพัทลุง โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองพัทลุง อสม.พ่อค้าแม่ค้า ประชาชนทุกภาคส่วน

ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรม “เทศบาลเมืองพัทลุงปันสุขสู้ภัยโควิด 19” โดยจัดให้มีตู้ปันสุข แบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดรายได้เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ในช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถมารับของจากตู้ปันสุขได้ ณ บริเวณอาคารโรงอาหารเทศบาลเมืองพัทลุง ตั้งแต่วันที่18 – 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น.(ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์) และขอเชิญผู้มีจิตศรัทธานำสิ่งของอุปโภค บริโภคมาร่วมบริจาคได้ ตามวันและเวลาดังกล่าว