โรงพยาบาลพัทลุงเปิดห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ตรวจหาเชื้อทราบผลใน 5 ชั่วโมง

โรงพยาบาลพัทลุง เปิดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่จำเป็นต้องส่งไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ยังต่างจังหวัดเหมือนที่ผ่านมา ทราบผลเร็วและทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีหากมีการพบเชื้อ


นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลทางการแพทย์ ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลีนิค ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพัทลุง จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดกันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยและแม้แต่ใน จ.พัทลุงเองก็ตาม และปัจจุบันก็ยังพบการแพร่กระจายอยู่บ้างไม่มากนัก แต่หลายหน่วยงานยังเฝ้าติดตามและรณรงค์การป้องกันอย่างต่อเนื่องต่อไป


ในส่วนของจังหวัดพัทลุงมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 14 ราย รักษาตัวหายกลับบ้านได้หมดแล้ว และเป็นที่น่ายินดีตลอด 75 วันที่ผ่านมา ในพื้นที่ จ.พัทลุงไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเลย ดังนั้นทางโรงพยาบาลพัทลุง จึงมีแนวคิดที่จะจัดหาห้องตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 และหาเชื้อโรคอื่นๆ เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรค โดยการจัดหาห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลทางการแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อการปนเปื้อนของสิ่งส่งตรวจ สามารถช่วยลดขั้นตอนในการตรวจ ลดจำนวนบุคลากรที่สัมผัสสิ่งส่งตรวจ และป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ และสามารถทราบผลการเชื้อได้เร็วยิ่งขึ้นและง่ายต่อการรักษาหากพบเชื้อได้อย่างทันท่วงที


นายแพทย์จรุง บุญกาญจน์ กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ทางมูลนิธิโรงพยาบาลพัทลุง ได้รับการบริจาคเงิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยทีติดเชื้อด้วยโรคดังกล่าวมากกว่า 6 ล้านบาท ดังนั้นเพื่อให้การตรวจรักษาโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 และโรคอื่นๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โรงพยาบาลพัทลุงจึงได้นำเงินบริจาคดังกล่าวดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างอื่นๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด เช่น ห้องตรวจปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลทางการแพทย์ จำนวน 1 ห้อง Biosafty Cabined Class จำนวน 1 เครื่อง ,ชุดกรองอากาศ PAPR จำนวน 5 ชุด ,รถเข็นนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 1 คัน, Mobile Hepafilter จำนวน 4 เครื่อง, ซึ่งห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลฯ พร้อมสำหรับให้บริการตรวจหาเชื้อโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time PCR ให้กับประชาชนในเขตจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่วันที 24 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งไม่จำเป็นต้องส่งไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรังเหมือนที่ผ่านมา


สำหรับห้องปฏิบัติการดังกล่าวนี้ สามารถใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสตัวอื่นๆได้อีกด้วย เช่น โรคไข้เลือดออก ไวรัสที่เป็นสาเหตุของมะเร็งมดลูก เชื้อวัณโรคดื้อยา และการตรวจหา ยีนโรคธาลัสซีเมีย เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งสามารถทราบผลการตรวจโรคต่างๆ ภายในเวลา 5 ชั่วโมงเทนั้น และมั่นใจว่าการเปิดห้องปฏิบัติดังกล่าวนี้ จะสามารถจะเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลพัทลุงได้อย่างแน่นอน.