งดจ่ายกระแสไฟชั่วคราว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควนขนุน

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนขนุน จะทำการ ดับไฟ ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จำเป็นต้อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ทำให้ไม่มีกระแสฟ้าใช้

ในวันพุธที่ 29 พ.ค. 2567 จำนวน 1ชม ตั้งแต่ 13.00-14.00 น. เพื่อทำการเชื่อมสายไฟฟ้าแรงสูง กลับคืน บริเวณคลองบ้านชายคลอง

พื้นที่ไฟดับ : ระบบจำหน่ายแรงสูง แยกศาลาเชื้อ ทะเลน้อย ถึง ปลายสาย-บ้านปากประ