ชาวพัทลุง แห่ผ้าขึ้นห่มพระธาตุเจดีย์วัดเขาเมืองเก่าชัยบุรีอายุกว่า 360 ปี

ช่วงสายวันนี้ ที่วัดเขาเมืองเก่าชัยบุรี ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวพัทลุง ต่างแต่งกายชุดขาว ร่วมประกอบพิธีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุเจดีย์เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ซึ่งสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนให้คงอยู่สืบต่อไป ตามแบบที่ปฏิบัติกันมาทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 และวันนี้ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เกิดขึ้นพร้อมกัน หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงค์สันนิบาต” และพระธาตุเจดีย์ดังกล่าวเป็นที่นับถือชาวพุทธศาสนิกชนชาวพัทลุง และชาวพุทธทั่วสารทิศ ที่เดินทางมากราบไหว้สัการะบูชา อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับวันสำคัญใดๆ

ขณะที่พระธาตุเจดีย์ วัดเขาเมืองเก่าชับบุรี นั้นเป็นพระธาตุเจดีย์ที่มีอายุมายาวนานกว่า 360 ปี เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองพัทลุง โดยมีภูเขาล้อมรอบในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระธาตุเจดีย์ มีกำแพงลักษณะเป็นป้อมค่ายที่สร้างขึ้นในสมัยพระนารายณ์ฯแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยวิศวกรชาวฝรั่งที่เดินทางเข้ามาในสมัยนั้น พร้อมสร้างป้อมค่าย กำแพงเมือง แบบชาวตะวันตกขึ้นหลายแห่งตามหัวเมืองสำคัญ

สำหรับวันมาฆบูชา เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 ปีก่อน ทางพุทธศาสนาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ คือการที่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ซึ่งทุกรูปเป็นผู้ได้อภิญญา 6 และได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าทุกรูปหรือเรียกอีกอย่างว่า วันจาตุรงคสันนิบาต คือวันที่มีเหตุการณ์ หรือ องค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ ดังนี้ 1.พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกัน ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยไม่ได้นัดหมาย 2.พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า 3. พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปที่มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 4. ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)