การตั้งค่า E-Mail กับ iPhone

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Account / User Name: yourname@yourdomain.com
Incoming (IMAP) server: mail.yourdomain.com
IMAP Port : 143

Outgoing (SMTP) server: mail.yourdomain.com
SMTP Authentication: On (same Username as imap)
SMTP Port: 25

1. เลือกปุ่ม Setting จากหน้า home

2. เลือก บัญชีและรหัสผ่าน (Account & Password)

3. เลือก Add Account (เพิ่มบัญชี)จาก Menu

4. เลือก Other (อื่นๆ) จาก Menu

5. เลือก Add Mail Account  (เพิ่มบัญชีเมล) จากรายการ

6. ใส่รายละเอียด ดังนี้

  1. Name : ใส่ชื่อผู้ใช้
  2. Email : ใส่อีเมลของผู้ใช้
  3. Password : ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้
  4. Description : ใส่คำอธิบายเกี่ยวกับเมลของผู้ใช้

จากนั้นกดปุ่ม Next (ถัดไป)

7. เลือก IMAP จากด้านบนจอ

8. ใส่รายละเอียดใน Incoming Mail Server  (เซิร์ฟเวอร์เมลเข้า) ใส่รายละเอียด ดังนี้

  1. Host Name (ชื่อเครื่องโฮสต์) : ใส่ชื่อโดเมนของคุณ โดยให้ใส่ mail.(ชื่อโดเมนของคุณ).com
  2. User Name (ชื่อผู้ใช้) : ใส่ชื่อผู้ใช้
  3. Password (รหัสผ่าน) : รหัสผ่านของผู้ใช้

9. ใส่รายละเอียดใน Outgoing Mail Server (เซิร์ฟเวอร์เมลขาออก) โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้

  1. Host Name (ชื่อเครื่องโฮสต์) : ใส่ชื่อโดเมนของคุณ โดยให้ใส่ mail.(ชื่อโดเมนของคุณ).com
  2. User Name (ชื่อผู้ใช้) : ใส่ชื่อผู้ใช้
  3. Password (รหัสผ่าน) : รหัสผ่านของผู้ใช้

จากนั้นกดปุ่ม Next (ถัดไป)

10. เมื่อได้รับแจ้งข้อความว่าต้องการตั้งค่าบัญชีเมลนี้โดยไม่ใช้ SSL หรือไม่  ให้ตอบ Yes

11. ระบบจะทำการถามว่าต้องการบัญชีบัญชีเมลนี้หรือไม่ ให้เลือก Save (บันทึก)
แต่ถ้าต้องการแก้ไขค่าที่ตั้งไว้ให้เลือก Edit (แก้ไข)

12. ระบบจะแสดงอีเมลของผู้ใช้ที่เพิ่มเข้าไป ดังรูป IPhone ของผู้ใช้สามารถรับ-ส่งเมลได้แล้ว