นิติศักดิ์ ธรรมเพชร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น นายกชมรมกีฬามวยจังหวัดพัทลุง

“ นาย นิติศักดิ์ ธรรมเพชร “ได้เดินทางไปประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมกีฬามวยจังหวัดพัทลุงที่ห้องประชุม การกีฬาแห่งประเทศไทย(จังหวัดพัทลุง)

โดยมี นาย จ่าเอกชยพงศ์ เทียบพุฒ อดีตประธานชมรมมวยจังหวัดพัทลุง นาย นิติศักดิ์ ธรรมเพชร และ เจ้าของค่ายหลายค่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมด้วย ชมรมกีฬามวยจังหวัดพัทลุงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารชมรมกีฬาขึ้นใหม่ มาแทน กรรมการที่หมดวาระเพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารชมรมฯ


ตามระเบียบของข้อบังคับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพัทลุง พ.ศ๒๕๕๘ และ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘โดยบุคคล ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารชมรมกีฬามวยจังหวัดพัทลุง ต่อไป
ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ๒๕๖๑จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ในที่ประชุมทุกฝ่ายมีมติเสนอให้“ นาย นิติศักดิ์ ธรรมเพชร “เป็น นายกชมรมกีฬามวยจังหวัดพัทลุงในครั้งนี้

และได้มีการวางแผนการชูนักมวยเด็กเยาวชนจังหวัดพัทลุงให้มีการส่งเสริมเด็กรักมวยและส่งให้เป็นนักกีฬาดีเด่นระดับชาติ
ส่งเสริมกีฬามวยไทยของจังหวัดพัทลุงให้ดีกว่าเดิม