รมว.การท่องเที่ยวร่วมวางศิลาฤกษ์มณฑปพ่อขุนศรีศรัทธาบรมครูมโนราห์วัดท่าแค

“มโนราห์” ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ของไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จากยูเนสโก เป็นที่ยินดีของประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงและประชาชนชาวปักษ์ใต้ จึงได้วางศิลาฤกษ์มณฑปพ่อขุนศรีศรัทธาบรมครูมโนราห์ ณ.วัดท่าแค ต้นกำเนินถิ่นมโนราห์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วทั้งประเทศไทยและชาวต่างประเทศ

และในวันนี้ 6 มกราคม 2565 ที่วัดท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางนางนาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และนายกูเกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมคณะได้วางศิลาฤกษ์มณฑปพ่อขุนศรีศรัทธาบรมครูมโนราห์ ต้นกำเนินถิ่นมโนราห์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ การสร้างมณฑปพ่อขุนศรีศรัทธา เป็นแหล่งยึดเหนียวจิตใจของผู้ศรัทธา

และคงไว้แห่งเอกของศิลปะที่เรียกว่า “โนรา” และประดิษฐานรูปเหมือนพ่อขุนศรีศรัทธา พร้อมรองรับผู้มีจิตศรัทธาและนักท่องเที่ยวที่มาสักการะพ่อขุนศรีศรัทธา จะเป็นการพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และร่วมมือกันช่วยกันอนุรักษ์สืบสานสิ่งที่มีคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เป็นภาพลักษณ์อันโดดเด่นของประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงและชาวปักษ์ใต้


และตามความเชื่อในเรื่องโนราว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สามารถคุ้มครองดูแล รักษาลูกหลานที่นับถือตายายให้มีความเจริญรุ่งเรือง และพ่อขุนศรีศรัทธาวัดท่าแคคือบรรพบุรุษทางมโนราที่ลูกหลาน นับถือให้ความเคารพ กราบไหว้ บูชามาทั้งแต่ปู่ยา ตา ยาย มณฑปที่จะสร้างขึ้นถือเป็นสิ่งที่ลูกหลานผู้มีจิตศรัทธาให้ความเคารพนับถือ และให้คงอยู่เป็นที่สักการะของประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงและชาวปักษ์ใต้
การวางศิลาฤกษ์มณฑปพ่อขุนศรีศรัทธาบรมครูมโนราห์ เพื่อก่อสร้างนั้น “มโนราห์เกรียงเดช” หรือ นายเกรียงเดช ขำณรงค์ พร้อมคณะกรรมการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (โนราโรงครูท่าแค)

เป็นผู้ริเริ่ม โดยมีอาจารย์เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง สถาปนิกผู้ออกแบบมณฑป และเป็นเรื่องที่ยินดีของประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงและประชาชนชาวปักษ์ใต้ “มโนราห์” ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ของไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จากยูเนสโก จึงได้วางศิลาฤกษ์มณฑปพ่อขุนศรีศรัทธาบรมครูมโนราห์ ณ.วัดท่าแค ต้นกำเนินถิ่นมโนราห์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วทั้งประเทศไทยและชาวต่างประเทศ