ปิดทำการ “โรงพยาบาลสนาม-ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง” รอบที่ 2 อย่างเป็นทางการ

หลังเปิดมาแล้วเป็นระยะเวลา 142 วัน รวมผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการดูแลรักษาสะสม 1,831 คน โดยทั้งหมดได้รับการรักษาหายเป็นปกติอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่รวมพลังช่วยเหลือ สนับสนุนอย่างเต็มกำลัง จนสามารถส่งตัวผู้เข้ารับการรักษาออกจากโรงพยาบาลสนามกลับบ้านทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดพัทลุง ร่วมมือกับองค์กรภาคีในจังหวัดพัทลุง จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม “ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง” ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ พื้นที่พนางตุง เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 142 วัน รวมผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1,831 คน โดยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยและออกจากโรงพยาบาลสนามทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จึงขอปิด“โรงพยาบาลสนาม-ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง” ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่บัดนี้

        มหาวิทยาลัยทักษิณ และองค์กรภาคี ขอขอบคุณอย่างจริงใจในพลังความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนในทุกวิถีทางต่อความพยายามทุ่มเทอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจากทุกฝ่าย ในการหยุดยั้งการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 และการพยายามเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมวิถีใหม่ที่ปลอดภัย

ภายใต้ปณิธาน “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม” มหาวิทยาลัยทักษิณ จักยืนยันเจตนาเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมฝ่าฟันวิกฤตการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมในการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูสังคมและชุมชน การเผยแพร่ ต่อยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคม การถ่ายทอดเทคโนโลยีป้องกันโรค การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและการรับวัคซีนผ่านนวัตกรชุมชน การจัดทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ และพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามอีกครั้ง หากเข้าสู่สถานการณ์ที่จำเป็น.