ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัด สพม.พัทลุง

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน   พ.ศ ๒๕๖๔  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน ๕ อัตรา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ดำเนินการรับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ นั้น

                    ในการนี้ การดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และประกาศรายละเอียดให้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://seapt.go.th/employeeslist71264/