รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พัทลุงขับเคลื่อนโครงการเลี้ยงสัตว์สร้างอาชีพ ‘ล้านละร้อย’

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ จ.พัทลุง ติดตามงานโครงการศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ที่ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ในพื้นที่ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน “งานของพ่อ” อีกด้วย


โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เรียกว่า เกษตรสร้างชาติ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายณรงค์ สุทธิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 1,000 คน


นายประภัตรฯ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย ฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการตลาด ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเพื่อเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์ ให้สามารถจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ ไก่พื้นเมือง โดยรัฐบาลมีประกันราคาและตลาดรองรับ ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันชี้แจงโครงการฯ ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบ เข้าใจ รวมถึงสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนประสานหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการให้การสนับสนุน เช่น บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พันธุ์พืชอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์ ที่เหมาะสม พร้อมทั้งให้ความรู้แก่เกษตรกร


นอกจากนี้ นายประภัตรฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงขั้นตอนให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่โครงการกำหนด และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ถือปฏิบัติเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ สามารถสร้างรายได้และมีอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป โดย ธ.ก.ส. อำนวยสินเชื่อในวงเงินรวม 5 หมื่นล้านบาท คิดดอกเบี้ยอัตราละ 0.01% ต่อปี โดยสนับสนุนสินเชื่อไม่เกินกลุ่มละ 10 ล้านบาท หรือดอกเบี้ยล้านละ 100 บาท/ปี รวมระยะเวลา 3 ปี เริ่มโครงการตั้งแต่ 1 ธ.ค. 62 ถึง 30 พ.ย. 65 ที่จะถึงนี้


ในส่วนทางด้าน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการและขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ ธ.ก.ส. ตามโครงการดังกล่าว จะต้องมี การจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม 1 ครัวเรือน 1 กลุ่ม และ 1 กลุ่ม 1 กิจกรรม พร้อมเลือกเมนูอาชีพ โดยมีตลาดนำการผลิต ก่อนที่จะมีการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ กลุ่มละไม่เกิน 10 ล้านบาท ก่อนมีการดำเนินการจัดซื้อ จัดหาปัจจัยการผลิตต่อไป


ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา มีการลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ระหว่างกรมปศุสัตว์ และ ธกส. เมื่อช่วงเดือน ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมา และเริ่ม kick off ไปแล้วในหลายจังหวัดแล้ว ได้แก่ จ. ขอนแก่น จ.สระแก้ว จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.สุพรรณบุรี และ จ.นครปฐม ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรจำนวนมาก.