วิธีปิดการใช้งาน SSL E-mail ใน iPhone/iPad

เราสามารถทำการปิดการใช้งาน SSL ใน iPhone/iPad ได้ โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

1.เลือก Setting

2.เลือก Accounts & Passwords

3.ทำการเลือกอีเมลที่ต้องการปิดการใช้ SSL

4.คลิกที่อีเมล Account

5.ในหน้า Account การเช็คอีเมลขาออกให้เลือกที่ Outgoing mail server คลิกที่ SMTP ดังรูป

6.ที่ Primary server เลือกเมลที่เป็นชื่อโดเมนของคุณ ดังรูป

7. ที่ Use SSL ให้เลือนแถบมาทางซ้าย จากนั้นคลิกที่ Done

8. ส่วนการปิด SSL ในอีเมลขาเข้าให้กลับไปหน้า Account ให้เลือก Advance ดังรูป

9.ที่ Use SSL ให้เลือนแถบมาทางซ้าย จากนั้นคลิกที่ Account เพื่อกลับมาหน้า Account

10. กดปุ่ม Done เพื่อบันทึกการตั้งค่า