พัทลุง_เกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนรายใหญ่ทำทุเรียนนอกฤดูกาลราคาสูงลิ่ว

เกษตรกรสวนเขาน้อย เจ้าของสวนทุเรียนรายใหญ่จังหวัดพัทลุง ประสบความสำเร็จทำให้ต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองออกผลผลิตนอกฤดูกาล 3 ปีติดต่อกัน หล้งเข้ารับซื้อส่งจีนราคาสูงลิ่วกิโลกรัมละ 180 บาท พร้อมเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกร

จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความพร้อมทางด้านการเกษตร พื้นที่มีลักษณะราบลุ่ม มีแหล่งน้ำต้นทุนบริเวณเทือกเขาบรรทัดเป็นของตนเอง มีการผลิตทางด้านการเกษตรที่หลากหลาย อาทิ ทำนา ทำสวนยางพารา ทำสวนผลไม้ ประมงน้ำจืด และปศุสัตว์ ทำให้เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการเกษตร โดยมีโครงสร้างการผลิตทางด้านการเกษตรร้อยละ 32.67 แต่กลับมีรายได้ต่อหัวที่น้อย โดยมีรายได้ต่อหัวอยู่ที่ 71,298 ต่อคนต่อปี เป็นอันดับที่ 13 ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ดังนั้นในการพัฒนาทางการเกษตร คือการที่เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน จังหวัดพัทลุงจึงได้กำหนดนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง


นายชากรี รอดไฝ อดีตข้าราชการกรมป่าไม้ หลังเกษียณอายุจากรับราชการ หันมาทำอาชีพสวนผลไม้อย่างเต็มตัวในพื้นที่ สวนเขาน้อย หมูที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เนื้อกว่า 50 ไร่ ใกล้เส้นทางถนนสานเพชรเกษม ช่วงพัทลุง – ตรัง เดิมทีบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สวนยางพารา และสวนผลไม้แบบประสมผสาน แต่ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จำนวนหลายแปลงทั้งต้นที่เริ่มเพาะปลูกอายุประมาณ 1 ปีกว่า แปลงที่ต้นทุเรียนกำลังเจริญเติบโตอายุประมาณ 3 ปีกว่า และขณะนี้แปลงที่ได้รับผลผลิตมีต้นทุเรียนจำนวน 200 ต้น


นายชากรี รอดไฝ อดีตข้าราชการเกษียณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 กรมป่าไม้ กล่าวว่าพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง โดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอศรีนครินทร์ อำเภอกงหรา และอำเภออื่นๆตามแนวเทือกเขาบรรทัด เป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับทำการเกษตรดินอุดรสมบรูณ์ไปด้วยแร่ธาตุ จึงเหมาะกับการทำสวนผลไม้ตนเองได้ปลูกต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ทั้งหมดในเนื้อที่กว่า 50 ไร่ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดสูงมาก ปัจจุบันทุเรียน “สวนเขาน้อย ศรีนครินทร์” แปลงที่ต้นทุเรียนให้ผลผลิตอายุประมาณ 5 ปีกว่า

และเมื่อช่วงทุเรียนอายุประมาณ 4 ปี เริ่มทำทวายต้นทุเรียน เพื่อให้ผลผลิตออกนอกฤดูกาล ที่สวนเขาน้อย ศรีนครินทร์ ทำทวายให้ต้นทุเรียนออกผลผลิตในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน แลต้นเดือนธันวาคม ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของการทำให้ต้นทุเรียนจำนวน 200 ต้น ออกผลผลิตนอกฤดูกาล ปีแรกได้ผลผลิตจำนวน 10 ตัน และคาดว่าปีนี้จะได้ผลผลิตประมาณ 30 ตัน ซึ่งขณะนี้หล้งผู้รับซื้อจากจังหวัดนครศรีธรรมราช นำคนงานเข้าตัดทุเรียนที่กำลังจะสุกประมาณ 70 – 80 เปอร์เซ็นต์ ราคาออกจากสวนช่วงเดือนนี้กิโลกรัมละ 180 บาท และคาดว่าในช่วงเดือนมกราคม ปีหน้าราคาอาจจะทะลุง 200 บาท ทั้งนี้หล้งที่เข้ารับเพื่อนำจำหน่ายต่อไปยังประเทศจีน


นายชากรี รอดไฝ อดีตข้าราชการเกษียณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 กรมป่าไม้ กล่าวอีกว่าที่สวนเขาน้อย ศรีนครินทร์ พร้อมเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกร ที่รักอาชีพทำสวนผลไม้โดยเฉพาะสวนทุเรียน ดังนั้นทางราชการโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น่าจะสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง และจังหวัดอื่นหันมาปลูกทุเรียน และทำให้ผลผลิตออกนอกฤดูกาล เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้


ขณะที่วันนี้ 15 ธันวาคม 2564 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ได้มอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร :GAP” ให้กับ นายชากรี รอดไผ เจ้าของสวนทุเรียน “ สวนเขาน้อย ศรีนครินทร์” ซึ่งกรมวิชาการทางเกษตร จะตรวจสอบ ติดตาม และสุ่มตรวจทุกระยะ อายุของใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรจะมีอายุเพียง 3 ปี เท่านั้น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจมาตรฐานใหม่อีกครั้งเพื่อออกใบรับรอง.